خدمات

12233444

دستگاه های تصفیه آب آریتما

بررسی مختصرخدمات ما

گروه فنی آریتما باهدف به کارگیری تکنولوژی روز این صنعت برای تولید دستگاه تصفیه آب تاسیس گردیده است.
تجلیِ این هدف دراندیشه جمعی گروه وتجربیات چندساله می باشد.
این گروه سعی برآن داشته که کیفیت را اولویت قراردهد،ودرواقع کیفیت فدای کمیت نگردد.
مااعتقادداریم که دستگاه تصفیه آب نیز باآنکه بیشتر دورازدید افراد،نصب وراه اندازی میشود(مانند:درون کابینت ویازیرسینک آشپزخانه) ولی باید این دستگاه نیز علاوه برکیفیت درمحصول،دارای زیبایی و طراحی مدرن و چشم نوازی نیز باشد.

12233444

با ما تماس بگیرید

با ما در تماس باشید

متخصصین ما پاسخگوی شما هستند
02433323648

مفهوم اُسمُز واُسمُز معکوس

12233444

اُسمُز

بااندکی مطالعه درزمینه روش های تصفیه آب،حتمآ اصطلاح اسمزمعکوس(Osmosis Reverse)را بارها خواهیم شنید.این موضوع نشان دهنده اهمیت فراوان استفاده ازاین روش درتصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی است.دراین مقاله به بررسی مفاهیم مربوط به اسمزمعکوس( RO)می پردازیم تادرپایان خواننده بتواند درک بهتری ازاین روش تصفیه آب داشته باشد.

مفهوم اُسمُز معکوس

اسمزمعکوس روشی است که درآن آب باافزایش ازیک غشای نیمه تراوای اسمزمعکوس عبورکرده و یون ها وموادمعدنی آن حذف می شوند.
اسمز یک پدیده طبیعی بسیارمهم است که به شکل های گوناگون درطبیعت اتفاق می افتد.دراین پدیده یک محلول بامیزان شوری کمتربه صورت طبیعی تمایل به مهاجرت به سمت محلول باشوری بیشتر راازخود نشان می دهد.وقتی ریشه درخت آب راازخاک جذب می کند ویاکلیه دربدن انسان آب راازخون جذب می کند،پدیده اسمز روی داده است.غشای نیمه تراوا غشایی است که به برخی از اتم ها یا مولکول ها اجازه عبور ازخود را داده وجلوی عبور سایر اتم ها و مولکول ها را می گیرد.یک مثال بسیار ساده از آن یک صفحه توری است که هوا میتواند ازمیان حفرات عبورکرده اما ذراتی باقطربزرگ تر از سایرحفرات از آن عبور نمی کنند.

اسمزمعکوس،فرآیند برعکس اسمز طبیعی
پدیده اسمزیک فرایندطبیعی است که درآن آب بدون نیازبه انرژی جریان می یابد،اما برای ایجاد جریان درجهت معکوس نیاز به وارد کردن فشاربه آب شورتر است.
غشای اسمزمعکوس یک غشای نیمه تراوا است که به مولکول های آب اجازه عبور داده،اما مانع عبورموادی نظیر نمک های محلول،مواد آلی،باکتری ها و… می شود.برای عبور آب ازاین غشانیاز به ایجادفشاری بیشترازفشار اسمزی ایجادشده ناشی از تفاوت غلظت محلول هادرسمت محلول غلیظ تر است.درصورت تآمین این میزان فشار،آب ازغشا عبورکرده ونمک ها و یون های محلول درآن ازغشا عبور نمی کنند.بدین صورت عملیات تصفیه آب وحذف نمک هاصورت گرفته وبسیاری از آلودگی های آب حذف می شوند.

12233444

دستگاه های تصفیه آب  انحصاری آریتما

محصولات و خدمات

Lotus،Rose,Jasmine,Viola,Orchid

جهت هرگونه راهنمای خرید وتوضیحات تکمیلی 

با ما تماس بگیرید

    آریتمااینستاگرام